Regulamin szkoły

Regulamin określa warunki działania szkoły języka angielskiego New Generation Language School. Akceptacja regulaminu stanowi warunek wpisu na listę Słuchaczy New Generation Language School.

New Generation Language School jest placówką kursową mającą na celu pobudzenie i rozwój potencjału twórczego słuchaczy oraz grup słuchaczy dając możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności  komunikacji. New Generation Language School prowadzi zajęcia w zakresie nauki języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Prowadzi przygotowanie do egzaminów: maturalnego i gimnazjalnego oraz do egzaminów państwowych.

New Generation Language School prowadzi zajęcia rzez cały rok szkolny. Zajęcia nie odbywają się w czasie ferii szkolnych, przerw świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku nieobecności lektora lub innych zdarzeń losowych zajęcia są zawsze odrabiane. Odrabiane zajęcia są ustalane z zainteresowanymi. Na prośbę słuchaczy mogą być zorganizowane zajęcia w okresie ferii i wakacjii.

New Generation Language School i Słuchacz, Rodzic / Opiekun zawierają Umowę, zgodnie z którą New Generation Language School zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć językowych we wskazanym w Umowie okresie z najwyższą starannością i na właściwym poziomie zaawansowania. Rodzic / Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie Umowy przez Słuchacza.

New Generation Language School przeprowadzi zajęcia w liczbie godzin określonej w Umowie oraz w terminie określonym w Umowie. Termin rozpoczęcia zajęć jest przekazywany Słuchaczowi w formie elektronicznej co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu z przyczyn od niego niezależnych.

New Generation Language School zobowiązuje się do przeprowadzenia nieodpłatnych testów poziomujących oraz rozmów z lektorem, które pozwolą ustalić poziom zaawansowania Słuchacza. Za lekcję uznaje się zajęcia trwającą 45 minut.

New Generation Language School prowadzi zajęcia w grupach do 8 osób. Zajęcia dotowane odbywają się w grupach do 16 osób. Cena wyliczana jest każdorazowo na początku roku szkolnego/kursu dotowanego. New Generation Language School dopuszcza większą ilość Słuchaczy w grupie, ale pod warunkiem uzyskania zgody od wszystkich biorących udział w zajęciach.

Jeżeli liczba słuchaczy pozostałych w grupie spadnie poniżej liczby 3 osób, New Generation Language School może zaproponować Słuchaczom alternatywne rozwiązanie, np. podniesienie opłaty za pozostałą część kursu lub zmniejszenie liczby godzin kursu. W razie odmowy New Generation Language School może rozwiązać grupę, proponując Słuchaczom przejście do innej grupy na tym samym poziomie. W przypadku nieprzyjęcia żadnej propozycji New Generation Language School zwróci Słuchaczowi wpłaconą a niewykorzystaną część opłaty za zajęcia.

Nieobecność Słuchacza nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za opuszczone zajęcia. W przypadku nieobecności Słuchacz ma prawo skorzystać z godziny wyrównawczej po uprzednim umówieniu terminu takiej lekcji z lektorem (zajęcia za dodatkową opłatą).

Rezygnację z kursu Słuchacz zgłasza pisemnie u lektora. Skreślenie z listy Słuchaczy oraz zwolnienie z obowiązku uiszczenia kolejnej raty za naukę wygasa wyłącznie na skutek otrzymania przez lektora pisma z oświadczeniem rezygnacji.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. Oświadczenie co do treści Umowy złożone drogą telefoniczną, faksową lub internetową nie wywołują skutków prawnych.

Wysokość przysługujących Słuchaczowi rabatów jest ustalana przy zawarciu Umowy, na podstawie obowiązującej oferty.

Faktury są wysyłane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeń. Istnieje możliwość wystawienia faktury w formie pisemnej.

Słuchacz ma prawo do:

 • otrzymania rzetelnej wiedzy,
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny nauki,
 • opieki wychowawczej i warunków zapewniających: bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
 • życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym,
 • rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów, osobowości,
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 • zgłaszania zastrzeżeń w funkcjonowaniu New Generation Language School, przebiegu procesu dydaktycznego, zakresu i sposobu kształcenia,
 • zmiany grupy w trakcie trwania kursu pod warunkiem uzyskania zgody New Generation Language School,
 • otrzymania od New Generation Language School zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Słuchacz jest zobowiązany do:

 • aktywnego udziału w zajęciach oraz przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie, - realizowania wszelkich decyzji oraz poleceń pracowników New Generation Language School podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych,
 • przestrzegania zasad porządku, BHP oraz kultury współżycia w odniesieniu do pozostałych słuchaczy, lektorów i innych pracowników New Generation Language School,
 • terminowego uiszczania opłat za naukę w wysokości i terminie określonym w ofercie,
 • korzystania z powierzonego w trakcie zajęć sprzętu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem,
 • za szkody spowodowane przez Słuchacza niepełnoletniego i jego zachowanie odpowiadają Rodzice / Opiekunowie.


NEW GENERATION LANGUAGE SCHOOL
Szkoła Językowa oparta o informatyczne techniki nauczania nowej generacji

Stosujemy maksimum nowoczesnych technologii informatycznych i technik interaktywnych maksimum metod problemowych i praktycznych, minimum metod podających i tradycyjnych

Nie tracisz czasu na notatki - skupiasz się tylko na zajęciach.  Notatki z lekcji otrzymujesz mailem lub oglądasz na stronie www.

Nie walczymy z smartfonami , ipadami itp ale wykorzystujemy naturalne zainteresowanie dzieci i młodzieży najnowszą technologią informatyczną - uczniowie pracują na tabletach i z tablicą interaktywną.